§326. Святость в природе – это святость Страны Израиля

Второй дневник, § 326/Орот, стр. 77 отрывок 28

Святость в природе – это святость Страны Израиля. А «Шехина, которая 

Иврит

הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל, והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכשרון להעמיד קדושה בנגוד לטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה, צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה בקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה, שהוא יסוד תקון עולם כולו וביסומו הגמור, והקודש שבגולה יחובר אל קודש הארץ, «ועתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל». כשבאים להשכלה עליונה זו של הקדושה השלמה שבטבע, הכוללת בקרבה ג»כ את הקדושה שלמעלה מן הטבע והמתנגדת אל הטבע, אז המלחמה חודלת לגמרי, מדת הדין מתבסמת, והכל נוטה כלפי חסד. כל הכחות שבאדם הפרטי נראים בעדינותם המרוממה, כפי מה שהם בטבעם, והרי הם קדושים ומוכשרים לעלוי היותר עליון, והאור שלמעלה מן הטבע עומד אצור בהם לעת הצורך, והאדם חש בקרבו חופש של נועם קודש, ו»ימוד עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו, שנאמר: בקרבך קדוש».

Перевод

Святость в природе27 – это святость Страны Израиля. А «Шехина28, которая ушла, спустилась в Изгнание вместе с еврейским народом», — это способность установить святость, которая будет противопоставлена природе29. Однако святость, которая воюет против природности30 – не является совершенной святостью. Она, в своем высшем выражении, должна быть поглощена высшей святостью, которая есть та святость, которая заложена в самой природности31. И в этом основа исправления всего мира, в его высшем завершении. И святость, которая в галуте, будет соединена со святостью Страны Израиля32. Это выражается во фразе: «В будущем Вавилонские синагоги и дома учения будут установлены в Стране Израиля»33. Когда приходят к высшему пониманию того, что существует полноценная святость, заключенная в природности, которая включает в себя и ту святость, которая хочет быть выше природности и которая противостоит природности — тогда война [между святостью и природностью] совершенно прекращается34. Категория «дин» (строгого суда) становится утонченной35 и все склоняется к хеседу (милосердию). Все силы в личности становятся более филигранными и возвышенными, какие они и есть согласно своей природе36, они становятся святыми и подготовленными для более высокого возвышения. И свет, который выше природности, а заключен в них до того времени, когда в нем возникнет необходимость. И человек чувствует внутри себя свободу приятности святостью37, и будет тогда ощущать, что святость властвует в нем самом, как сказано: «Внутри себя ты будешь святым»38.

Комментарий

27 Слово «природа» (טבע) понимается здесь как вся естественная жизнь, естественный ход вещей.

28 Божественное присутствие

29 Евреи сохранились в галуте благодаря совершенно особому умению создать такую святость, которая будет противопоставлена природе.

30 Т.е. этот второй, галутный вид святости.

31 В самой природности содержится более высокий уровень святости.

32 «Галутная» святость, противостоящая природности, не отталкивается, а поглощается святостью Страны Израиля, хотя на начальном этапе Возвращения природность ее отталкивает, чтобы обрести свою жизненность. Когда идет речь о возвращении к природности, возрождении государства, то вектор усилий тех, кто возрождает государство направлен к естественности, и он отталкивает «галутную святость». Но дальше развитие должно идти так, чтобы святость, являющаяся высшей сущностью природы, вобрала в себя также и «галутную» святость, чтобы достичь единства всего мироздания.

33 -?

34 Война прекращается, потому что сама светскость (=природность) обнаруживает религиозность внутри себя.

35 В галуте «дин» (категория суда, жесткости) более сильна, чем в Эрец-Исраэль. Если эта категория абсолютизируется, она может породить ложность и зло, и поэтому она должна быть в утонченном виде. Когда святость, противопоставленная природе, заменяется святостью, которая внутри природы, то сила суда становится более «утонченной».

36 Очень часто этика понимается как нечто противопоставленное природности. Например: природный человек был дикий, а этика его окультурила, поставила ему рамки. Правильный подход состоит не в том, чтобы ограничить природность рамками, а в том, чтобы она сама обнаружила свою положительную сторону. И тогда возникает естественная святость. Естественная святость и естественная этика — на класс выше, чем навязанная святость и навязанная этика. Правильный путь – это реализация природности, когда она проявляет святость, которая в ней заложена внутри. Рав Кук пишет, что проблемы европейской истории связаны с тем, что святость в европейской культуре – это нечто противопоставленное, природности навязанное ей извне (это, например, ярко выражено у Канта, для которого только человек обладает свободой и этикой, и они противопоставлены природе), и это все время порождает конфликт. Идеальная святость будет естественной.

37 Обычно святость воспринимают как то, что ограничивает свободу. Но правильна такая ситуация, когда это интегрируется в самом человеке, и он чувствует свободу, связанную с приятной реализацией святости.

38 Будешь святым в своей природности, а не в той этике, которая навязана против природности. Это отличие идеала этики рава Кука от классического западного представления, согласно которому этика должна ограничивать природность человека.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *