§ 68. «Заусенцы», которые имеются в понимании Божественного

§68/стр.28

«Заусенцы», которые имеются в понимании Божественного, в трепете ...

Иврит

הסיגים שבהבנת האלהות, היראה, האמונה, וכל התלוי בהן, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חייה המעשיים בכללותה, אין ההיזק שלהם ניכר, אבל כיון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא, וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות. מיד הסיגים מעכבים, ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה וציורי סידוריה, כי אם על פי דיעות מזוככות ומעשים היוצאים מטהרתה של דעת ד’ אמת בבהירות היותר עליונה. וזאת היא הסיבה שכח שלילי גדול מתעורר בעקבא דמשיחא בחוצפא סגיאה, ושלילה זאת תבער את כל מה שהוא חלוש ומכוער בהמושגים האלהיים והתלוי בהם בכללות האומה. ואף על פי שנורא הדבר לראות, שכמה עניני אמת, מידות טובות ומצוות וחוקים, הולכים ונשטפים ונעקרים לכאורה על ידי זרם השלילה, מכל מקום סוף סוף שהכל יצמח בטהרה וגבורה, בקדושה עליונה, מהגרעין האיתן הטהור והמרומם, שכל שלילה לא תגיע אליו, ואורו יזרח בתור אור חדש על ציון, בגדולה מופלאת, למעלה מכל ציור שכחות דלים של נפשות עייפות, עייפות חמרית ורוחנית של גלות ארוכה ודלולה, יכולים לצייר.

Перевод

«Заусенцы»1, которые имеются в понимании Божественного, в трепете перед Богом, в вере и во всем, что относится к ним – эти «заусенцы» не наносят явного ощутимого вреда все то время, пока народ не должен практически исправлять свои пути и возрождать национальную общ­ность2.

Однако в наши дни, поскольку пришло время реализации национального возрождения, и свет спасения должен раскрыться реально – эти «заусенцы» немедленно начинают мешать.

И невозможно народу объединиться3 и достичь в глубинах постижения своей жизни тайны всей мощи своей и правильного представления об устройстве своей жизни, – но только посредством полностью очищенных представлений о святости и таких дел святости, которые происходили бы от чистоты знания о Всевышнем и из высшей просветленности4.

И в этом причина того, что во времена начала мессианского процесса с огромной дерзостью (хуцпа)5 проявляется громадная отрицательная сила, и эта сила отрицания выжжет все то, что слабо и уродливо в представлениях о Божественном и во всем, что связано с ними в национальной жизни6.

И хотя страшно видеть, как некоторые правильные вещи, заповеди и законы выкорчевываются и как будто смываются этим потоком отрицания, но в любом случае, в конце концов все необходимое вырастет в силе и высшей святости из того ядра, могучего, чистого и возвышенного, до которого не доберется никакое отрицание.

И свет его «воссияет светом новым над Сионом»7, в высшем величии, и будет это выше всех тех представлений, которые души усталые, физически и духовно, от долгого и изнуряющего Изгнания, могут сегодня себе представить.

Комментарий

1 Т.е. небольшие неправильности, неровности, зацепки. В целом, еврейские религиозные представления в Галуте верны, но они все же имеют «заусенцы», т.е. некоторые аспекты иудаизма они трактуют неправильно.

2 Т.е. эти относительно небольшие неправильности и искажения в вопросах святости не приносили особого вреда в века Галута, изгнания.

3 Т.е. обрести национальное единство, в том числе и на физическом (государственном) уровне.

4 А тот иудаизм, который принесен из Галута, не обладает этой чистотой и просветленностью, т.к. он содержит «заусенцы», и поэтому на его основе не удается построить Государство.

5 Перефразированная цитата из Талмуда (Сота 49б), где сказано: «В начале мессианского процесса дерзость возрастет». См. выше, примечание к § 2.

6 Поскольку для обновления национальной жизни необходимы исключительно правильные познания Божественного, а все «заусенцы» мешают в продвижении национального возрождения – то дерзость с «дикой силой» выжигает все, что слабо и искривлено в религиозной области. Пока не было национального возрождения, все эти искривления не очень мешали. Но когда возрождение стало развиваться на практике, эти искривления стали препятствием, и «отрицательная сила» с дерзостью сносит их со своего пути.

7 Цитата из утренней молитвы. Рав Кук придает здесь ей смысл того, что «над обновленным Сионом» может засиять только новый свет, а «старый свет» (т.е. иудаизм Галута) не имеет достаточных сил на это.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *