§ 2. Дерзость периода начала мессианского процесса

Дерзость периода начала мессианского процесса появилась потому, что …

§2/стр. 1

Иврит

החוצפה דעקבתא דמשיחא באה, מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לתבוע את ההבנה, איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, היתה התשובה ותיקון העולם יוצאה אל הפועל. אבל כיון שההתרשלות גרמה, שאור תורה פנימית, הטעון רוממות וקדושה עצמית, לא הופיע בעולם כראוי, באה התביעה של סידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא בא, ומזה באה ההריסה הנוראה. ואנו מוכרחים להשתמש בהתרופה העליונה, שהיא הוספת כח בהכשרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשער את הקישור של כל עניני הדיעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשת הנפשות השכיחות. ואז ישוב כח החיים הרוחניים, במעשה ובדיעה, להופיע בעולם, ותשובה כללית תחל ליתן את פריה.

Перевод:

«Хуцпа (дерзость) периода начала мессианского процесса»1 появилась потому, что мир уже созрел для того, чтобы требовать понимания единства и связи всех частностей (деталей заповедей) с общим целым (принципами и ценностями); и если некие частные детали не связаны с общим целым, то это не может удовлетворить сознание2.

И если бы изучение Торы находилось на таком уровне, который давал бы душе возможность духовно расти, так чтобы приходить к пониманию должной связи частностей с общими духовными принципами, тогда Тшува3 и исправление мира (Тикун Олам) уже могли бы реализоваться.

Но вследствие нерадивости (халатности) в изучении Торы, так не получилось, и внутренний свет Торы, наполненный самостоятельной святостью (которая показывает связь деталей с целым), не проявился в мире на должном уровне.

Поэтому появилось в обществе требование организовать жизнь на таких (нерелигиозных) основах, чтобы все частности ясно следовали из общих принципов, в то время как в области изучения Торы подобная связь еще не была проявлена и дорога к ее пониманию еще не была проложена, и из-за этого и возникло ужасное разрушение (т.е. отход людей от Торы)4.

И поэтому для исправления ситуации мы должны воспользоваться высшим лекарством5, которое состоит в придании дополнительной силы духовным способностям6 до того состояния, когда возможность осознать связь всех религиозных действий и деталей с высшими духовными принципами и ценностями станет делом, понятным в рамках возможностей и ощущений среднего человека7.

Именно тогда вновь проявится в мире сила духовной жизни, в действиях и в помыслах, и «всеобщая Тшува»8 начнет приносить свои плоды.

Комментарий

1 Термин «Хуцпа (дерзость) периода начала мессианского процесса» является указанием на слова Талмуда (Сота 49б), где сказано: «в начале мессианского процесса возрастет в людях хуцпа». Термин хуцпа в разных случаях может переводиться как «дерзость», «нахальство», «наглость»; но здесь он все же имеет скорее положительную, нежели отрицательную коннотацию (т.е. это больше «дерзость» – способность не пасовать перед трудностями и с непокорностью, безрассудством и решительностью добиваться определенных целей – чем «наглость», выражающаяся в способности без стыда совершать зазорные поступки).

Именно термин хуцпа использовался в сионистском лексиконе для того, чтобы подчеркнуть свободный, смелый и первопроходческий характер первых сионистских поселенцев в Стране Израиля и их психологическое превосходство над «галутным евреем». Рав Кук, который отождествлял современный ему сионизм с началом мессианского процесса (вследствие чего высказывание Талмуда о «возрастании хуцпа» явно кореллировало с психологическим самоопределением сионистов-первопроходцев), использует этот термин для описания «дерзкого» отхода основоположников сионизма от религии. См. также ниже §68 и §107.

2 Рав Кук говорит здесь как об общем положении вещей в современной культуре мышления (которая проявляется в науке, идеологии, философии, социальных идеях и т.д.), так и о проекции этого состояния на религию. Мир сегодня достаточно развился, продвинулся, созрел до такой степени, что человеку нужна общая картина в целом (такова, например, современная научная парадигма или общая физическая картина мира, в которой все детали являются следствием общих законов, и человечество стремится именно к нахождению этих общих законов), и современный разум не терпит таких представлений, в которых отдельные детали существуют как бы сами по себе и не связаны с общими принципами. (См. также гл. C-10, §10,11 и гл. C-12, §18.)

Такое современное положение вещей является в принципе положительным («мир созрел») и продвигает человечество; но у него есть и отрицательные, «побочные» эффекты. В соответствии с таким подходом у представителей современного секулярного общества взгляды в области религии таковы, что они поддерживают, в основном, главные «ценности» и «идеалы», отвергая при этом «детали», которые кажутся им несвязанными с целями. Например, признавая важной идею Субботы как еженедельного отдыха и даже превознося древнюю еврейскую религию, провозгласившую идеал «еженедельного выходного дня», они отвергают конкретные «детальные» запреты «субботних работ», поскольку не видят, как эти законы связаны с принципами «еженедельного отдыха». Или, например, восторгаясь «моральной справедливостью, провозглашенной пророками древнего Израиля», они при этом отвергают увещевания пророков к конкретному соблюдению заповедей, т.к. это представляется им «деталями, несвязанными с общими идеями и идеалами» и т.д.

А поскольку секулярный сионизм, современный раву Куку, рассматривает многие заповеди иудаизма как частности, не связанные с общими идеалами,– то он отвергает соблюдение этих заповедей.

3 Тшува – раскаяние, возвращение, исправление грехов и недостатков, возвышение мира к Богу.

4 Иными словами, отход от религии в конце ХIX – начале XX века связан не с «падением духовного уровня еврейского народа» (как утверждали многие представители религиозного истеблишмента), но, наоборот, – с повышением требовательности людей к духовным системам, с требованием ясного осознания связи деталей с общими духовными принципами. При этом, в мире изучения Торы подобного интеллектуального продвижения в тот период не происходило. Итак, общественное сознание требовало продвинутого и углубленного понимания, а современному ему миру Торы не было что ответить или противопоставить этому – отсюда и «великое разрушение».

5 Т.е. «низшее лекарство» (просто призыв к соблюдению заповедей, к возвращению в тот иудаизм, который существовал ранее и из которого эти люди ушли) – уже не сможет помочь.

6 Развивая в людях духовную интуицию и поднимая уровень изучения Торы.

7 Т.е. пока все это не будет понято и очевидно каждому среднему, обычному человеку.

8 «Всеобщая тшува» – общее восхождение мира к Богу.

§ 2. Дерзость периода начала мессианского процесса: Один комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *