§ 24. «В поисках собственного Я»

Третий дневник, § 24/Орот hа-Кодеш, 3:140

«И я нахожусь в изгнании…», – говорит пророк Иехезкиэль (1:1). Здесь …

Иврит

ואני בתוך הגולה, האני הפנימי העצמי, של היחיד ושל הציבור, אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה, שהיא מתלהבת בקרבו, חטאנו עם אבותינו, חטא האדם הראשון, שנתנכר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש, ואבד את עצמו, לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת איך, מפני שלא ידע נפשו, מפני שהאניות האמיתית נאבדה ממנו, בחטא ההשתחואה לאל זר, חטא ישראל, זה אחרי אלהי נכר, את אניותו העצמית עזב, זנח ישראל טוב. חטאה הארץ, הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה, הלכה אחרי מגמות ותכליתות, לא נתנה את כל חילה הכמוס להיות טעם עץ כטעם פריו, נשאה עין מחוץ לה, לחשוב על דבר גורלות וקריירות. קטרגה הירח, אבדה סיבוב פנימיותה, שמחת חלקה, חלמה על דבר הדרת מלכים חיצונה, וכה הולך העולם וצולל באבדן האני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם מן האני, ומוסיפים תבן על המדורה, משקים את הצמאים בחומץ, מפטמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חוץ מהם, והאני הולך ומשתכח, וכיון שאין אני, אין הוא, וקל וחומר שאין אתה. רוח אפינו משיח ד’, זהו גבורתו הדר גדלו, איננו מבחוץ לנו, רוח אפינו הוא, את ד’ אלהינו ודוד מלכנו נבקש, אל ה’ ואל טובו נפחד, את האני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא, הסר כל אלהי נכר, הסר כל זר וממזר, וידעתם כי אני ה’ אלהיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים, אני ה’.

Перевод

«И я нахожусь в изгнании…», – говорит пророк Иехезкиэль (1:1). Здесь говорится также и о нашем внутреннем Я1, которое находится в изгнании. Я индивидуума и Я общества2 раскрывается только в соответствии с мерой его собственной святости и чистоты3, в соответствии с мерой высшей мощи (гвура), впитывающей чистый свет высшего сияния, – мощи, разгорающейся в нем4.

Согрешили и мы вместе с праотцами нашими грехом Адама, который стал чужим для собственной сущности, когда он склонился к мнению Змея и потерял себя5, и не смог дать ясный ответ на вопрос Бога «Где ты?» (Бытие, 3:9), потому что не знал своей души, потому что потерял свое истинное Я6.

Согрешил Израиль, блудно следуя чужим богам, оставил свое истинное Я7.

Согрешила также и Земля, изменила своей сущности, при­уменьшила свои силы, устремилась вслед за односторонним подходом и быстрыми достижениями, не реализовала своего потенциала, не сделала деревья по вкусу такими же, как их плоды8, вознесла глаза свои вовне, возмечтала о судьбах и достижениях9.

Недовольна была Луна своей судьбой, потеряла свою сущность, не радовалась своей участи, возмечтала о внешнем великолепии царей10.

И так идет мир и хромает, когда каждый теряет свое Я, индивидуум и общество.

Приходят педагоги, получившие образование, смотрят на внешнюю сторону; также и они не обращают никакого внимания на Я11 – и тем самым добавляют соломы в костер, жаждущих поят уксусом, пичкают мозг и сердце вещами посторонними для них. И Я все более забывается.

И из-за того, что нет Я, нет также ОН12, и тем более нет ТЫ13.

«Машиах Господа – он дыхание наших ноздрей» (Эйха 4:20)14.И в этом его сила и величие, он не чужой нам, он «дыхание наших ноздрей». Господа Бога нашего и Давида, царя нашего, мы ищем, перед Богом и его благостью будем трепетать – и этим мы ищем наше собственное Я15, нашу собственную суть мы ищем и найдем. И удалим всех богов чуждых, все постороннее и чужое. «И познаете вы, что Я – Господь, Бог ваш, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вам Богом. Я – Господь» (Исход, 6:7; Левит, 22:33)16.

Комментарий

1 Рав Кук берет здесь стих из книги пророка Иехезкиэля, который получил пророчество в изгнании в Вавилоне, и делает его основой для размышлении о том, что в изгнании находися наше собственное Я.

2 Для всего учения рава Кука характерно восприятие народа как единого «национального организма», национальной личности, поэтому есть параллель между раскрытием «Я индивидуума» и «Я общества» (народа).

3 «Собственной» – т.е. раскрытия святости и чистоты из его собственной души, а не привнесенных извне.

4 «В нем» – чем больше в человеке и в обществе собственной святости и чистоты, тем большее количество высшего света они могут воспринять. Настоящая святость связана с реализацией своего собственного Божественного начала на индивидуальном и на общенациональном уровне.

5 Змей персонифицирует «внешние страсти» в душе человека, отличные от его собственной сущности. В Райском саду еще можно было ясно отделить эти «внешние страсти» (т.е. змея) от самого человека; в дальнейшем же, через «съедание» (поглощение внутрь) плода Дерева Познания Добра и Зла эти страсти вошли внутрь человека, и отделить их от себя стало гораздо сложнее.

6 И, согласно этому архетипу, всякий грех есть потеря своей истинной сущности.

7 Ибо Израиль – и как личность индивидуальная, и как личность общенациональная – черпает свое Я из Божественной сущности; и если он занимается идолопоклонством, то тем самым предает сам себя.

8 Имеется в виду мидраш, согласно которому вначале планировалось, что земля произведет «дерево плодовое, производящее плоды по роду своему» (Быт., 1:11), так что само дерево тоже должно было быть «плодом», т.е. съедобным; но земля «самовольно» поступила иначе: она создала «дерево, производящее плоды» (Быт., 1:12), т.е. дерево само по себе несъедобное, у которого съедобны только плоды; и это «грех земли, предшествовавший греху человека», за что земля была наказана вместе с наказанием человека при изгнании из Сада: «проклята земля за тебя, тернии и волчец произрастит она за тебя…» (Быт., 3:17-18).

9 Т.е. земля хотела добиться более быстрого результата, поэтому вся «ушла в плод», а не «в дерево», в связи с чем ситуация сделалась непрочной и неустойчивой, и произошло разрушение и падение.

10 Имеется в виду мидраш, согласно которому Бог вначале планировал создать два равновеликих светила («и создал Бог два светила великие…» – Быт., 1:16). Но Луна заявила: «Не могут два царя пользоваться одной короной» (т.е. равным статусом), – за что была немедленно уменьшена, и поэтому тут же далее читаем в Торе: «Светило большее – для владения днем, и светило меньшее – для владения ночью».

11 Т.е. педагоги озабочены только передачей ученику суммы знаний, и вовсе не думают о развитии его Я.

12 Тот, кто не является (развитой) личностью, тем более неспособен познавать мир. (Познание мира базируется на отношении ЯОН.)

13 Тот, кто не является (развитой) личностью, тем более не сможет вступать в диалог с Богом (что есть отношения ЯТЫ).

14 Стих из книги «Эйха» («Плач Иеремии») подчеркивает, что Машиах  не приходит «извне», но он есть воплощение внутреннего развития еврейского народа, его имманентной сущности – «дыхание ноздрей наших». (В книге Эйха непосредственно имеется в виду Цидкияhу, который был царем Израиля во время разрушения Первого Храма; но вместе с тем объясняется важный аспект самого понятия Мессии.)

15 Т.е. религиозный поиск идет совсем не через отказ от себя, не через подчинение внешней силе, но через реализацию собственного внутреннего потенциала.

16 Познание не есть восприятие внешней информации, а есть создание связи и активация ее в себе; поэтому познание развивается лишь через развитие собственного Я; и когда мы находим и очищаем свое Я, то мы становимся способны познавать Бога, Который вывел нас из Египта, вывел из рабства (в т.ч. внутреннего) на свободу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *