§ 67. Мудрецы Торы совершенствуются посредством простолюдинов

§67/стр. 27

Мудрецы Торы совершенствуются посредством простолюдинов. Ибо, 

Иврит

תלמידי חכמים משתלמים על ידי עמי הארץ. כי אף על פי שאור התורה הוא חיי כל, מכל מקום הלא היא גם כן סמא דמותא למשמאילים בה, והיא מגרעת את כחם הרבה יותר מאילו היו חסרי תורה. והטבע הפשוט פעל עליהם בארחות חייהם. וכאשר בכל אדם יש שמץ של כיעור, נגד זאת השמצה המועטת באמת מזיקה לו התורה, אלא שההפסד יוצא בכפלים אין קץ נגד השכר. והרפואה הניגודית לסמא דמותא המעורב, באה על ידי ההתחברות הכללית שיש לתלמידי חכמים עם עמי הארץ מכללות האומה, שעל ידי זה משפיעים הם האחרונים את היושר הטבעי, שלא ניטשטש כלל על ידי שום התחכמות שבעולם, וחוזרת גם הנקודה הקטנה של סמא דמותא להיות חוזרת לסמא דחיי. ומחיה גם כן על ידי זה את הכלל כולו. וגם את עמי הארץ שבו.

Перевод

Мудрецы Торы совершенствуются посредством простолюдинов.

Ибо, хотя, конечно, свет Торы дает жизнь всему, но ведь известно также, что «Тора является смертельным ядом для тех, кто держит ее левой рукой»1.

Изучение Торы уменьшает их силу несравненно больше, чем у людей, вообще несведущих в Торе, которые в жизни повседневной руководствуются простыми естественными решениями.

А поскольку в душе всякого человека есть некоторая доля уродства, то в соответствии с этой мерой искривленности, пусть даже самой по себе и небольшой2, – пропорционально ей Тора наносит ему вред3, И в этой области ущерб оказывается несравненно большим, чем награда.

А противоядие против этого смертельного яда, примешавшегося к нему, состоит в объединении мудрецов с простыми людьми из народа.

Ибо посредством этого объединения люди из простого народа могут своим естественным прямодушием, которое не затушевывается никакими умствованиями, повлиять на мудреца.

И тогда исправляется исходная доля этой смертельной отравы, становясь эликсиром жизни, и оживляя этим всю общность, что позитивно влияет также и на сам простой народ4.

Комментарий

1 См. Шабат 88б. «Держать Тору левой рукой» означает излишнее усиление категории Суда; см ниже §128.

2 Тора наносит вред мудрецу в соответствии с той (хоть и весьма небольшой) долей уродства, искривленности, которая изначально есть в его душе.

3 Тора, подобно «увеличительному стеклу», раздувает все стороны его души, как правильные, так и неправильные; и поэтому его душевное уродство, исходно небольшое, тоже «увеличивается», так что вред оказывается очень большим, пропорциональным изученной им Торе.

4 Таким образом, отношения между мудрецами (талмидей хахамим) и простонародьем (ам hа-арец) здесь обрисованы вовсе не односторонними (типа «мудрецы призваны учить и направлять простой народ»), как это обычно представляют, но амбивалентными: как мудрецы учат и продвигают простой народ, так и простой народ тоже исправляет мудрецов. Это соответствует общему подходу р. Кука, в рамках которого все группы в еврейском народе вносят свой элемент позитивного вклада в общее продвижение, и при этом каждая из групп имеет свои недостатки и должна исправляться (в частности, под воздействием других групп; см. параллельную схему выше в § 21). При этом следует отметить, что у р. Кука совершенно отсутствует (распространенное среди некоторых идеологических учений в его эпоху) преклонение перед простым народом как почти монопольным «носителем духовности» и т.п. Простые люди (как и все остальные части народа), несомненно, обладают своими достоинствами и могут позитивно повлиять на других – точно так же, как обладают они и своими немалыми недостатками, и должны сами исправлять их и учиться этому от других; соответственно, «исправление мудреца» помогает в дальнейшем духовному продвижению и «простого народа».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *