§ 4. Во многих ситуациях, являющихся причиной для огорчения

Во многих ситуациях, являющихся причиной для огорчения …

§4/стр. 2

Иврит

כמה סיבות ישנן לעיצבון, ועל כולן צריכים להתגבר בשמחה של מצוה, שהיא שמחה תדירית הראויה לישראל, מצד אור הרוחני ששורה בהם תמיד. הסיבה האחת היא נטייה מעשית להנאה גסה, שהנשמה נמשכת על ידה למקום החושך, והיא מתעצבת על ירידתה. וראוי להפוך יגון עצום זה לששון, כי בעלייתה של הנשמה מתוך עול הגלות שגבר עליה, הרי זרם גדול של שמחה עולה מלמטה למעלה, והתוכן האצילי הטהור נעשה יותר עשיר ברוחניותו.

 Перевод

Во многих ситуациях, являющихся причиной для огорчения, следует преодолевать это огорчение посредством радости, связанной с соблюдением заповедей, ибо именно в этом состоит тот постоянный источник радости, который подобает Израилю, вследствие постоянно пребывающего на Израиле Божественного Света 1.

Одной из причин для огорчения является то, что люди зачастую склонны к грубым (материальным) удовольствиям, вследствие чего душа человека погружается во тьму2, и сама приходит в уныние от собственной деградации (однако не следует поддаваться такому унынию, а наоборот) – и необходимо обратить это сильное огорчение в радость (а для этого необходимо осознать то, что будет происходить на следующем этапе), ибо при возвышении души и преодолении ею «бремени изгнания», которое над ней возобладало3, – вместе с ней громадный поток радости поднимется от нижних миров к высшим, и чистое возвышенное содержание станет гораздо более богатым в своей духовности4.

Комментарий

1 Когда мы смотрим на окружающий мир, то видим немало явлений, которые нас огорчают. И во многих ситуациях это чувство огорчения должно быть преодолено «радостью, связанной с заповедями» – т.е. посредством не просто веселья и радости, но пониманием того, что данная огорчительная ситуация является основой и отправной точкой для дальнейшего продвижения, для реализации Израилем заповедей Бога, ибо именно к этому призван Израиль: вносить в мир Божественный свет через реализацию заповедей.

2 Т.е. душа перестает видеть и различать Божественный свет; человек погрязает исключительно в материальном.

3 Возвышение души к высшим мирам есть реализация заповеди «возвращения» – Тшува. В учении рава Кука концепция Тшува не сводится лишь к исправлению преступлений и нарушений, но относится также и к поднятию мира на более высокий уровень: поскольку в процессе своего сотворения мир отходит от Бога, то он должен «вернуться» к Нему; и,таким образом, глобальная Тшува является исходной заповедью, она есть «духовное поднятие мира к Богу». Уход души в материальность есть «отдаление», а потому возвращение души из этого изгнания (галута) также является Тшува.

4 Иными словами, сама по себе чистая духовность, оторванная от материальной реализации, не обладает «полнокровием», – т.е. она чиста, но бледна и немощна. Когда же душа спускается в миры более низкие, материальные, то хоть этот факт и огорчителен, но зато душа набирается в них полнокровия и полноценности, она становится эмоционально и экзистенциально богаче, и при возвращении своем в мир горний обогащает его; а в этом и состоит радость. Сегодняшнее «падение души» есть основа для будущего возвышения, поднимающего богатство содержания, и поэтому радоваться надо уже даже и сейчас от осознания будущего возвышения души и всего мира вместе с ней.

Дополнительное замечание о связи этого отрывка с предыдущим:

Когда старая концепция Торы (не дававшая чувства связи деталей с целым) перестает работать, то душа (как индивидуальная, так и общенациональная) погружается во тьму материального, ибо хотя бы в этой «низшей» области она может наблюдать связь деталей с общими ценностными идеями. Телу индивидуума и телу народа хочется получать материальные удовольствия, и оно погружается в них; душа же созерцает этот процесс и огорчается. Преодолевать это огорчение нужно не отрицанием материальности, а пониманием того, что это «опускание», погружение является в историческом плане объективно необходимым (и, хотя, конечно, ты сам не должен способствовать этому опусканию, но следует понимать, что мир так устроен). Огорчение от спуска, от погружения в материальность надо преодолевать пониманием объективно исторической необходимости этого процесса, и радостью от осознания того, что в дальнейшем – с помощью того, что жизнь станет более «полнокровной», – мы сможем подняться на более высокий уровень. (Следует особо отметить, что речь здесь идет не об «опускании в грехи», в нарушение заповедей, – а об «опускании в материальность», в захваченность мирскими удовольствиями.) Все сказанное относится, конечно, как к индивидуальной, так и к общенациональной ситуации.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *