§ 13. Исправление государства как «целого»

Исправление государства как «целого», а также …

§13/стр. 6

Иврит

תיקון המדינה בכלל, ותיקון הגוף בפרט, הוא מכלל הופעת הקודש היותר עליונה, שמפני רוב קדושתה אינה יכולה להיות מוארת בגלוי באור תכוני שיש לו צורת קודש בולטת, אבל האור נטוי בה ועימה כשלמה. וקצוות האצילים היוצאים מאלה, פרטים מעשיים לשם תיקון המדינה והבריאות, בתור מצוות, הרי הם כערך הציצית, בשעה שכל התרבות בכללה היא כערך הטלית. הציצית מביאה לידי גילוי קודש את כל האור המסותר בכל הטלית כולה מרוב גילוייו והופעתו, והפעולות של מצוה וקדושה המסומנות בכללות מעשה האדם לתיקון חייו הכלליים והפרטיים, הן מוציאות אל הפועל את האור הגנוז במעמקי כל סדרי התרבות האנושית, להביא אל המקום הראוי לו את גילוייו, ולהראות את אור חיי עולם המחיה את הכל, אפילו את חיי השעה והרגע.

Перевод

Исправление (Тикун)1 государства как «целого», а также исправление телесного начала индивидуума как «частного»2 принадлежат к той категории вещей, в которых присутствует наиболее возвышенная святость.

А поскольку святость эта огромна, то она не может быть проявлена открыто, в виде святости явной и конкретной3.

И потому она лишь «склоняет» Божественный Свет, который «облекает ее извне»4.

Те аспекты, которые при этом процессе «исправления тела» проявляются как конкретные действия ради исправления государства и живущих в нем, в рамках осуществления заповедей5, подобны значению Цицит6; в то время как сам общественный порядок и цивилизация подобны при этом Талиту7.

Цицит делают для нас явным тот великий потенциал святости, который скрыт во всем Талите8.

Подобным же образом и конкретные действия в вопросах выполнения заповедей и в вопросах святости, которые имеют место в деятельности человека по исправлению общественной и частной жизни – они лишь проявляют свет, скрытый во всем объеме человеческой цивилизации и культуры.

Это (отдельное проявление света) действует для того, чтобы (постепенно) вывести на подобающий уровень все аспекты жизни человечества, и показать свет жизни Вечности во всем, и даже в текущей обыденной преходящей жизни9.

Комментарий

1 Тикун – термин Каббалы, означающий «исправление миров» и приведение их в состояние, соответствующее цели Творения.

2 Государство является общенациональным «телом» (подробнее см. выше, гл. В‑1 §1, §3), и в этом смысле его исправление параллельно исправлению индивидуумом своего телесного начала.

3 В исправлении материального «тела» (и, в частности, с исправлением государства как материального тела народа) содержится настолько высокий потенциал святости, что эта святость не может проявляться явно своими конкретными качествами, т.к. явное проявление столь большого уровня святости привело бы к тому, что она «затопила» бы все вокруг, а это вызвало бы разрушение существующего в Мироздании порядка. И поэтому эта святость должна быть скрыта, и она проявляется неявно.

4 Псалом 104:2.

5 Т.е. это те ситуации, в которых государственные структуры (или же материальное тело индивидуума) задействованы в деле исполнения конкретных, явных заповедей.

6 Цицит – заповедь привязать «кисти на краях одежды» (Числа, 15:37-41 )

7 Талит – одежда с четырьмя углами, к которым привязываются кисти-цицит.

8 Талит – это «вообще одежда»; а одежда реально нужна человеку для того, чтобы укрываться от холода, правильно выглядеть и вообще для того, чтобы построить цивилизацию, через которую проявляется Божественный потенциал человека. Святость талита неявна; святость же кистей-цицит, которые привязываются к талиту, явна и открыта. Однако только существование талита делает возможным исполнение заповеди цицит; а талит при этом – не «техническое орудие», нужное только для цицит, но резервуар огромной скрытой святости, лишь часть которой проявляется через цицит.

Отметим, что само слово цицит этимологически происходит от корня, означающего «выглядывать наружу», т.е. через цицит «выглядывает» скрытая святость талита.

9 Иными словами, целью Бога при Сотворении является реализация святости в материальном мире, и поэтому во всем материальном, «телесном», заключена огромная потенциальная святость. Небольшое явное проявление этой святости (цицит по отношению к талит) мы наблюдаем тогда, когда материальное (включая тело, общество, государство, цивилизацию) дает нам возможность выполнить конкретные заповеди; но дело, в конце концов, не в этих заповедях самих по себе, а в постепенном проявлении той скрытой потенциальной святости, которая заключена в самом теле (обществе, государстве, цивилизации). Тогда «засияют светом вечности» даже дела обычной, преходящей жизни. Поэтому исправление (тикун) материи (в том числе тела, государства, цивилизации) обладает огромной святостью, хотя явно она и не проявляется.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *