§133. Мораль не устоит без своего источника

§133/стр. 49

Мораль не устоит без своего источника, а ее источником должен быть свет …

Иврит

המוסר לא יעמוד בלא מקורו, והמקור מוכרח הוא להיות אור אין סוף, אחרי תיקוניו בהופעת העולמות. וכשיהיה נשגר בלב בני אדם מוסר בלא מקורו האלהי, יפחת ויבול. כשם שבא המוסר לעולם על ידי הצינורות האלהיים, כן תמיד יפרה ממנו. וכיון שהאופן המקשר את המחשבה האנושימ והרגשותיה עם האורה האלהית הבלתי גבולית ועליונה מכל, מוכרח להיות בגוונים משונים, בשביל כך שונות הן ארחות החיים הרוחניים בכל עם וקיבוץ רשום. אבל המחרוזה המסדרת, המאחדת, מוכרחת לנצח ולעבור על הכל. ד’ אחד ושמו אחד.

Перевод

Мораль не устоит без своего источника, а ее источником должен быть свет Божественной бесконечности (Ор Эйн Соф), после того как он будет «исправлен» посредством возникновения миров1.

Но когда привычной в сердцах людей становится «мораль без своего Божественного источника», то она уменьшается и увядает2.

Подобно тому, как мораль пришла в этот мир через Божественные каналы, также и всегда она будет питаться через них.

И поскольку способ связи человеческого мышления и чувства с Божественным светом, который неограничен и превыше всего, обязан быть разносторонним, то отличаются образы духовной жизни разных народов и сообществ3.

Но связующая и объединяющая нить должна победить и пройти через все различия, ибо Бог – Один, и Имя Его – Едино4.

Комментарий

1 Свет Божественной бесконечности сам по себе абсолютно совершенен, однако для того, чтобы проявиться для нас в этом мире, он должен быть соответствующим образом «исправлен», и это «исправление» происходит посредством «появления миров», ибо только в таких мирах (и с помощью их) мы можем воспринимать этот свет. Иными словами, в некотором парадоксальном смысле путем «создания миров» свет Божественной бесконечности «продвигается», «развивается» и «улучшается» («исправляется»), но не «по отношению к Самому Себе» (в чем он не нуждается, т.к. абсолютно совершенен изначально), но «по отношению к нам», в том смысле, что мы теперь, с помощью этих миров, можем его воспринимать. Эта чрезвычайно радикальная теологическая концепция рава Кука является одним из аспектов его «уно-мистики» – видения «единства Мироздания», согласно которому «этот мир» является интегральной компонентой «вечности», так что «бренность» является необходимой для реализации и проявления вечности, а вовсе не воспринимается «лишней», «мешающей» и т.п.

2 Иными словами, мораль, этика не только проистекает из связи с Богом, но и не может существовать без этой связи; если эта связь разрывается, то мораль начинает вянуть и уменьшаться. Отдельный человек может быть вполне этичным и моральным без связи с Богом; однако, если «нерелигиозная концепция морали» разрушает эту связь (и мораль начинает основываться на «очевидных представлениях о порядочности», на принципе «живи сам и давай жить другим», на «категорическом императиве» Канта и т.п. идеях), то в рамках жизни общества этика постепенно теряет свою «жизненную силу», блекнет и увядает, а затем становится неустойчивой и разрушается. Подобно тому, например, как если прекращают идти дожди, то деревья не сразу засыхают, некоторое время они еще зеленеют, и при «краткосрочном рассмотрении» может создаться впечатление, что «вот, смотрите, деревья живут и без дождя», – но долго так продолжаться не может, они вянут и умирают. (См. также гл. C-8, §8, 18.)

3 Поскольку Божественность безгранична, то она не может выразиться во всей полноте ни в одной из ограниченных традиций. Исходя из этого, она обязана выражаться в разных формах, т.е. иметь разный характер у разных народов и сообщес­тв. Соответственно, другие, нееврейские формы религиозной традиции, отнюдь не являются следствием «просто» ошибок тех или иных народов или непонимания ими Бога. Существование этих иных традиций важно, так как собственно наша, еврейская традиция, являясь традицией реализуемой и формализованной, неизбежно ограниченна по сравнению с бесконечной Божественностью. Подобный радикальный религиозный плюрализм рава Кука является одним из чрезвычайно существенных элементов его теологии.

4 Т.е. единство, проходящее через разные религиозные и духовные установки, должно превозмочь все различия, так как «Бог – Один, и Имя Его – Едино» (Захария 14:9). Иными словами, религиозный плюрализм рава Кука вовсе не является просто «признанием допустимости множественности подходов». Необходимое проявление этого единства в будущем («должна победить») сделает все разнообразие не набором различий, а одной единой картиной.

Завершающее замечание: В этом отрывке можно выделить три главные мысли:

1) (относительно обычную и повторяемую также и у других авторов) об «увядании морали, если она отрывается от Божественного источника»;

2) (довольно радикальную) о том, что «бесконечный Божественный свет исправляется посредством возникновения миров»;

3) (чрезвычайно радикальную) о неполноте любой ограниченной формализованной концепции и, как следствие, о религиозной необходимости плюрализма.

Вторая и третья идеи являются следствием подхода «уно-мистики» рава Кука.

§133. Мораль не устоит без своего источника: Один комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *