§126. Если степень образованности в духовных вопросах мала

§126/стр. 47

Если степень образованности в духовных вопросах мала, тогда человек …

Иврит

כשההשכלה האלהית היא קטנה, אז הציור שמציירים את האלהות הוא גם כן קטן. וכיון שהתוכן האלהי הוא מבאר את ההקטנה האין סופית של האדם לפניו, אז אין לשער עד כמה האדם נעשה זוחל ובטלן על ידי יראת שמים שאין בה דיעה. ואיך יבוא האדם לידי השערה של הגודל האלהי, באופן שצורתו העצמית של הדר הנפש לא תיטשטש אלא תתרחב על ידי הרחבת כח המדע שלו. על ידי שחרור דמיונו ומעוף הגיונו, על ידי דעת העולם והחיים, על ידי עושר ההרגשה בכל ההויה, שצריך על זה באמת לעסוק בכל החכמות שבעולם, ובכל תורות החיים, ובכל דרכי התרבויות השונות ותוכני המוסר והדת של כל אומה ולשון, ובגדולת נפש ידע לזכך את כולם. ופשוט הוא שכל יסוד מדעו בתור ישראל, יהיה בנוי על יסוד התורה בהרחבתה היותר גמורה, וישתדל תמיד שדרכו לא תהיה מצומצמת, ודיעותיו לא תהיינה דחוקות ומרוסקות, אלא הולכות בהרחבה ובדרך בטוחה. אל ישיא על עצמו פחדים רבים, שמונעים את השכל מעבודתו, ואת הכחות הרוחניים משפעת השפעתם, רק יהיה בן חיל, ידע את העוז, את הטוב ואת הרע, ואת המקוריות העליונה שהכל נובע ממנה בצורה מסודרת, ההולכת ומשתלמת עם השתלמותו. ואז, לפי גדלו הנשמתי, תזרח עליו האורה האלהית, ונפשו תהיה גדולה, והענוה האלהית העליונה, המגדלת את כל הכשרונות כולם, תמלא את כל קרביו, וגבורה שמימית תאמצהו תמיד, ויעשה גדולות ונצורות לעצמו ולעולם כולו.

Перевод

Если степень образованности в духовных вопросах мала, тогда человек рисует себе Бога очень маленьким1.

А поскольку содержание Божественного претерпевает бесконечное уменьшение соответственно человеку2, то трудно даже вообразить, насколько человек делается пресмыкающимся и ничтожным от такой богобоязненности, вместе с которой нет просвещенного понимания3.

И как же прийти человеку к восприятию величия Божественности так, чтобы его самоощущение и величие души не стерлись, а расширились и развились?

Это должно произойти с помощью расширения силы его познания, освобождения его воображения и полета мысли, посредством знания жизни и мира, посредством полноты ощущения всего мироздания.

Для этого он должен заниматься всеми видами мудрости, которые есть в мире, всеми учениями жизни, познавать культуру, этику и религию всяких народов4.

И в величии своей души он сможет «просеивать» все это правильным образом.

И естественно, что так как он является евреем, то все устои его знаний будут построены на основах Торы5, однако при возможном максимальном их расширении6.

И он должен всегда стараться, чтобы его путь не был ограниченным, мысли не были зажаты, а шли широко и уверенно.

Он не должен брать на себя ненужные страхи7, которые препятствуют работе мыслей и расширению духовных чувств.

Человек должен быть сильным, видеть свои духовные возможности, понимать добро и зло, осознавать высший источник, из которого все проистекает, и делать все это упорядоченно, развивая это параллельно с собственным продвижением.

И тогда, в соответствии с величием его души, над ним воссияет Божественный свет, его душа станет великой, и высшее Божественное смирение, возвеличивающее все способности, наполнит его.

Он всегда будет воспринимать небесное величие и совершать великие дела по отношению к себе и ко всему миру8.

Комментарий

1 Это случается, например, если человек воображает себе Бога как педантичного Судью, заинтересовенного в первую очередь в соблюдении Своих приказов и установленний, непрерывно следящего прежде всего за тем, насколько люди подчиняются Ему. Подобный образ Бога как «верховного надзирателя» чудовищно примитивизирует как Всевышнего, так и того человека, который представляет себе Бога таким образом. (См. также ниже, Первый дневник, §75.)

2 Поскольку всякий человек представляет самого себя в пропорции к тому, как он рисует себе Бога (ведь человек создан по Его образу и подобию), тогда, если он воображает себе Бога малым, то уж себя-то он считает совсем ничтожным.

3 Иными словами, богобоязненность, при которой нет широты познания, заставляет человека ощущать себя приниженным и ничтожным.

4 Для религиозного человека не только нет запрета на изучение всего разнообразного, что есть в мире, но даже есть указание изучать это.

5 Т.е. речь идет о таком человеке, который, воспринимая всю культуру человечества, остается верен Торе, и строит свое мироощущение на ее основе.

6 Если понимать слова Торы слишком узко, то на них нельзя будет построить полноценную жизнь; поэтому необходимо «широкое понимание слов Торы».

7 Имеются в виду опасения типа того, что «если будешь знаком с широким миром,  есть опасность отойти от иудаизма», и т.п.

8 Иными словами, человек, страшащийся всего, ничего не достигнет; а человек, понимающий, что истина в Торе, но изучающий при этом другие культуры, языки и учения, отделяя и просеивая хорошее от плохого – только он сможет исправить мир.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *