§ 21. Душа «еврейских отступников» эпохи начала мессианского процесса

§21/стр. 11

Душа «еврейских отступников» эпохи начала мессианского процесса, тех …

Иврит

הנפש של פושעי ישראל שבעקבא דמשיחא, אותם שהם מתחברים באהבה אל עניני כלל ישראל, לארץ ישראל ולתחיית האומה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלומי אמוני ישראל, שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל, ובנין האומה והארץ. אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי ד’ ושומרי תורה ומצוות, אף על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות של כח פעולה בעניני כלל ישראל אינם אמיצים אצלם, ממה שהוא אצל אלו שרוח עיועים אשר בתוכם מעכר את לבם, עד כדי להתקשר בדיעות זרות ובמעשים המטמאים את הגוף ומונעים את אור הרוח מלהיתקן, וממילא סובלת גם הנפש מפגמיהם. והתיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילויי אורות חכמת אלהים, בכל צורותיה הראויות להיגלות, הוא שייעשו ישראל אגודה אחת, ותתוקן הנפש של היראים שומרי תורה על ידי שלימות הנפש שבפושעים הטובים ביחש לעניני הכלל והתקוות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה האנושית, והרוח של הפושעים יתוקן על ידי השפעתם של יראי ד’ שומרי תורה וגדולי אמנה, וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול, והופעת תשובה שלימה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. והצדיקים העליונים, מארי דנשמתא, הם יהיו הצינורות המאחדים, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין, ושפע אור הרוח מימין לשמאל. ותהיה השמחה גדולה מאד, כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו. וזה יהיה בכח אורו של משיח, שהוא דוד בעצמו, שהקים עולה של תשובה. בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך.

Перевод

Душа (нефеш)1 «еврейских отступников» (букв. «преступни­ков»)2 эпохи начала мессианского процесса, тех из них, кто с любовью связал себя с проблемами еврейского народа в целом, Страны Израиля и национального возрождения3, –  душа эта более исправлена, чем души «истинно верующих», у которых нет этого преимущества самостоятельного чувства4 во благо национальной общности, и понимания необходимости дела построения Страны и народа.

Однако дух (руах)5 гораздо более правилен у евреев богобоязненных и соблюдающих заповеди, несмотря на то, что самостоятельное чувство и пробужденная этим сила действия во благо всей национальной общности не сильны в них по сравнению с первыми6, у которых дух искажен и замутняет их сердца настолько, что они связываются с идеями чуждыми и делами нечистыми, которые оскверняют тело и препятствуют исправлению духа; из-за чего, соответственно, и душа их страдает от этой ущербности7. Исправление же ситуации придет посредством Мессианс­кого света8, и этому весьма поможет распространение учения скрытых тайн Торы и света Божественной мудрости, во всех ее формах, предназначенных для раскрытия9; и именно это раскрытие сделает Израиль единым сообществом10.

И тогда, соответственно, душа (нефеш) богобоязненных евреев будет исправлена посредством той полноты души, которая присуща «преступникам добрым»11, реализующим добро по отношению к общенациональной общности и обладающих потенциалом материальной и духовной реализации, достигаемой в общечеловеческом познании и в чувстве12. И, наоборот, дух (руах) отступников исправляется посре­дством влияния богобоязнен­ных, соблюдающих и великих верой.

И тогда на обе эти категории евреев13 прольется Великий Свет, и проявление полной Тшувы14 придет в мир, и только тогда Израиль будет готов к Геуле (мессианскому Избавлению).

А высшие праведники, «обладатели высших душ» (нешама)15, будут сосудами соединяющими, через которые величие света души перейдет слева направо, а величие света духа – справа налево16.

И будет великая радость, «священники Твои облекутся справедливостью, а благочестивые Твои торжествовать будут»17.

И произойдет это посредством силы света Мессии18, который есть реализация самого царя Давида, поднимающего бремя Тшувы19, как сказано: «ради Давида раба твоего не отвергнется лик Мессии»20.

Комментарий

1 Нефеш: в Каббале – внешняя, нижняя часть Божественной души человека.

2 Т.е. нарушителей заповедей Торы.

3 Т.е. представителей секулярного сионизма начала 20 века; см. об этом выше, примечание к §2.

4 Т.е. эти истинно верующие очень сильно ориентируются на книгу и традицию, а самостоятельное чувство развито у них недостаточно.

5 Руах: в Каббале – вторая, более возвышенная, более внутренняя (чем нефеш) часть Божественной души человека.

6 Поскольку у нерелигиозных сионистов более правильно устроена нефеш, внешняя часть души, то они лучше воспринимают Божественность из внешнего мира, из жизни вокруг них и из обычного хода исторического процесса (и из-за этого они и стали сионистами, т.к. «услышали» раздающийся в истории Божественный голос, зовущий их в Сион).

7 Т.е. душа (нефеш) у этих первых (нерелигиозных сионистов) исходно лучше, но подвергается сильному вредному воздействию неправильного духа, и поэтому страдает и далее постепенно портится. Однако, она все же остается лучше, чем душа у «религиозных, но не сионистов».

8 Мессианский свет – это тот свет, который имеет своим источником цель (приход Мессии), а не проистекает из оценки текущего состояния дел. Со стороны Мессианского света каждая группа в еврейском народе рассматривается не по своему сегодняшнему уровню, а по тому вкладу, который она вносит в будущий идеал. (См. об этом также выше, §5.)

9 Имеется в виду не собственно изучение Каббалы в прямом или тем более «техническом» виде (ставшее популярным в последнее время), а скорее исходящее из Каббалы внутреннее понимание процессов, происходящих сегодня с еврейским народом в целом, со Страной и с Государством Израиль. Такое «применение Каббалы для понимания исторических процессов жизни еврейского народа» есть «Тора
Мессианского Избавления». (Отметим, что уже и Аризаль в XVI веке считал, что процесс «начала Мессианского Избавления» требует «обновления Торы», и это обновление связано с более широким изучением Каббалы как важнейшей составляющей иудаизма. Однако, при этом критически важно, чтобы изучение Каббалы было интегральной частью иудаизма, а не отрывалось от него.)

10 В это единое еврейское сообщество каждая из групп будет вкладывать то положительное, что у нее есть, и воспринимать от другой группы то, чего ей самой недостает.

11 Т.е. секулярным сионистам, являющимся «преступниками» (нарушителями) по отношению ко многим индивидуальным заповедям иудаизма ( Суббота, кашрут и т.д.), но с «добром» относящихся к еврейскому национальному возрождению. Поэтому р. Кук использует для их обозначения термин «добрые преступники».

12 Т.е. прогресс, достигаемый человечеством в материальной и духовной областях, в познании (в области науки), в социальной области, в чувстве, в искусстве (безотносительно к религии) – все это тоже является реализацией духовности.

13 Каждая из которых, при этом, способствовала исправлению другой.

14 Т.е. раскаяния, исправления, захватывающего как индивидуальные, так и общенациональные и общечеловеческие аспекты.

15 Буквально этот термин может быть понят как «Обладатели высшей божественной души», «Большой души люди». Употребленный здесь термин нешама означает в Каббале третий, еще более глубокий и возвышенный уровень Божественной души человека, превосходящий как нефеш (душа) так и руах (дух). Соответственно – это те, кто понимает душу как первой, так и второй группы. И они в полноте реализуют идеалы обеих групп, и поэтому являются авторитетами для каждой из них, и могут повлиять на ее представителей.

16 Т.е. «преступники добрые», обладающие исправленной душой (нефеш), – это левая сторона еврейского народа; а богобоязненные Израиля, у которых правилен дух, – это его правая сторона; и посредством «высших праведников», владеющих «третьим уровнем души» (нешама), сможет свет исправления души придти к «несионистским богобоязненным», а свет исправления духа – к «нерелигиозным сионистам».

17 Псалом 132:9.

18 Т.е. Мессия «из будущего присылает» нам свет и тем самым помогает нам исправиться. Когда мы вглядываемся не в прошлое, а в будущее, когда мы не занимаемся оценкой заслуг и грехов разных групп евреев, но видим их будущее единство – только тогда мы можем способствовать переносу положительного влияния от одних групп евреев к другим.

19 Колено Иеhуды в целом, и царь Давид в особенности, известны своей особой силой Тшувы – исправления грехов и недостатков. Как яркий пример подобных действий в еврейской традиции воспринимаются, в частности, история Иеhуды и Тамар (Быт., гл.38) и история Давида и Бат-Шевы (1-я Шмуэля, гл. 11 – см. комментарии там, и дополнительно см. Моэд Катан 16б.) Соответственно, «Мессия, сын Давида» обладает особой силой Тшувы, и потому в свете его прихода разные группы евреев смогут исправиться сами и взаимно исправить друг друга.

20 Псалом 132:10. Мы видим здесь дополнительный аспект, который р. Кук придает понятию «Мессия, сын Давида». Этот мессия является «сыном Давида» не только в том смысле, что он его потомок, но и в том, что он «поднимает бремя тшувы», т.е. может привести к раскаянию и исправлению все группы в еврейском народе – как нерелигиозных, так и религиозных (что, возможно, еще труднее, чем первых).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *