Любовь, развивающая тонкие души… (Эдер аЯкар 3)

Эдер аЯкар, 3

האהבה, המפתחת את הנפשות העדינות ומכשירתן להרגשת המוסר היותר עדין ומרומם, הרגש האדיר הזה, שהוא באמת נושא הקדושה, התפארת וההוד, שהמין האנושי אמנם מתגעגע עליו, אבל לא יכל עדיין להכירו בעצם טהרו, רעננותו וטבעיותו, — השירה הנשגבה והקדושה הזאת לא תוכל להאמר כ»א עם המילוי הגמור והשלם של החיים, החמריים, המוסריים, והשכליים, לכל סעיפיהם,

Любовь, развивающая тонкие души, и подготавливающая их к ощущению самой тонкой и возвышенной нравственности, это мощное чувство, которое, по сути, есть вся идея святости, красоты и славы. Хотя человеческий род стремится к нему, но всё ещё не способен познать его в самой сути его чистоты, свежести и естественности. — Эта возвышенная и святая песнь сможет прозвучать лишь тогда, когда наполнится совершенно жизнь материальная, нравственная и интеллектуальная во всех ее разделах.

שרק אז יוכל האדם להתנשא אל אותו החופש המוחלט, שנטיותיו הנפשיות ילכו במלא עזם ותקפם, ובפרשן כנפיהם, אל מלא רוחב החיים לכל צדדיהם, לא ימצאו שום מעצור ומכשול .

Ибо лишь тогда сможет человек подняться к той абсолютной свободе, когда его душевные наклонности разовьются в своей полной силе и мощи, простереть свои крылья к всей широте жизни во всех её сторонах, не встречая никакого препятствия и преткновения.

החזיון הנפלא הזה מתגלה ברגש הדת הכללי, האצור בטבע הנפש האנושית, אשר רק כשהצבור האנושי ימלא כח ועז, הכרה ודעת נפש, לסלק מעל הרגש האמיץ הזה, )שהוא הכח היותר פועל בחייו הכלליים ורודה ג»כ מאין מעצור בחיים הפרטיים(, את כל מכשולי הדרכים העוצרים בעדו, ומכריחים אותו, לנטות לצדי צדדים, רק אז יופיע בהדר גאון נשמתו הפנימית, — היא האהבה האלהית המחיה אותו, זאת המדה שבצביונה הרומנטי לא יוכל האדם לשאוב ממנה מים טהורים, כ»א בשעה שהתרפא העולם החמרי, המוסרי והשכלי, מכל תחלואיו.

 

Это возвышенное видение раскрывается в религиозном чувстве в общем, которое находится в природе человеческой души. Лишь когда человеческое общество наполнится силой и мощью, сознанием и познанием души, чтобы убрать из этого мощного чувства, (которое есть наиболее активная действующая сила в его общественной жизни, и беспрепятственно подчиняет себе также частную жизнь) все препятствия, задерживающие его, и заставляющие его свернуть на обочину дороги, лишь тогда оно раскроется во всём великолепии величия его внутренней души.

Эта божественная любовь, оживляющая его, это качество, которое, в его романтическом образе не может человек черпать оттуда чистую воду, но лишь тогда, когда излечится мир материальный, нравственный и интеллектуальный от всех его болезней.

 

אבל בזמן המדוה והירידה, «שאין כל העולם כולו כדאי כיום שנתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קדש ושיר השירים קדש קדשים» . כל זמן שהאהבה האלהית, שהיא הנטיה היותר חפשית והנצחית של רוח החיים, לא תוכל להיות חיה בלבבות, מפני זוהמת הבערות והרשעה הממלאת את כל החלל שבלב, לא תוכל האהבה הטהורה למצוא מעמד כדרכה, אפילו בפינה אחת שבחיים, והיא מוכשרת תמיד לקבל טומאה, ולשקוע בבוץ החלאה והכיעור, ובעמק המהומה הנפשית והרשעה.

Но во время болезни и  падения, «не достоин мир того дня, когда дана в нём Песнь Песней Израилю, ибо все описания святы, но Песнь Песней — святая святых» —  всё время, пока божественная любовь – наиболее свободная и вечное выражение духа жизни — не сможет жить в сердцах из-за грязи безграмотности и преступности, заполняющей всё пространство сердца, не сможет чистая любовь найти себе настоящего места, даже в одном уголке жизни, и оно постоянно подвергается опасности оскверниться и погрузиться в грязь болезни и мерзости, в глубину душевного безумия и греха.

 

לפני חשכת ימי הבינים, כשהיה העולם, אמנם לא כ»כ נאור בכללו, אבל רענן וטבעי, התגלתה האהבה גם בנטיה ליחש האלהי אל האדם. האדם שהיה חזק ואמיץ, אבל ג»כ פראי ומסור לכח דמיונו החזק, נשאר לו לפלטה מכל החזיון הכולל והרחב עד אין סוף של האהבה האלהית, שבמקורה החפשי שברוח האדם, רק האהבה החלקית אל הטבע המורגש לבדו,

Перед наступлением тьмы средневековье, когда мир был, возможно, не столь просвещенным в общем, но свеж и естественен, раскрывалась эта любовь также в наклонности в отношении божественного к человеку. Человек был сильным и крепким, но также диким и управляемым мощной силой воображения, и от всего бесконечно широкого и всеобемлющего видения божественной любви, в ее свободном источнике в человеческом духе, ему осталась только частичная любовь к ощутимой природе.

 

וזה הספיק לתן חומר לשכלל את יצרא דעבודה-זרה בכל שרשיו וגזעיו, ענפיו יונקותיו ועליו, עד אשר ראינו תוצאותיה של האהבה האלהית, כשירדה ממעלתה לבלע ולהשחית,

И этого было достаточно, чтобы дать материал для совершенствования склонности к язычеству во всех его корнях и ветвях, порождениях и листьях до такой степени, что мы видели результаты этой божественной любви, когда она упала со своей ступени и превратилась в орудие уничтожения и убийства.

כמו שאנו רואים גם עכשיו כל החזיון של האהבה הרומנטית המצויה בחיים כשהיא משרכת דרכיה.

Мы видим это также сейчас в романтической любви, которая находится в жизни, как она может привести человека к безумию.

 

בטהרתה נתגלתה אמנם האהבה האלהית בישראל, בכללות האומה, רק לזמן מצער, לתקופות מופסקות, בעצם טבעה וביחידי הסגולה הנביאים ושרי קדש, עד זמן הפסק הנבואה, התלויה בכח האהבה האלהית במלא מובנה, בצורה דילוגית בשרידי דור דור. «נפשי אויתך בלילה, אף רוחי בקרבי אשחרך» , «צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים, כן בקדש חזיתיך לראות עוזך וכבודך» . השכינה היתה שרויה בישראל כללות האומה חשה והרגישה את האהבה האלהית בכל תענוגיה, ומוכשרת היתה לחוש את כל עזה ג»כ בכל סעיפיה הפרטיים שבחיים, בעצם תומם, עם כל שלל צבעיה הבהירים המרהיבים לב ונפש, מבלי להשביתה מטהרה ע»י רפיון החומר והרוח, «בכל דרכיך דעהו» , עד אשר השלילה, הסרת הרגש של האהבה האלהית מתוך הנפש, זה היה דבר נמנע ובלתי טבעי כלל לישראל. אפשר היה אמנם להחליף ולהמיר את הרגש הקדוש והזך, הנובע מאוצר החיים ומקור האמת, ברגש טמא הדומה לו בצורתו החיצונה, באהבת אלהים אחרים. «בגדה אשה מרעה, כן בגדתם בי בית ישראל» .

В своей чистоте она открылась, эта божественная любовь, в Израиле, в народе в целом, но только на короткое время, на определённые периоды по своей природе, и в особых людях — пророках и праведниках, пока не прекратилось пророчество, которое зависит от этой силы божественной любви во всей глубине её понимания, и далее прыжками в остатках каждого поколения.

«Душа моя ищет тебя ночью, жаждет тебя ночью также дух мой внутри меня ищет тебя», «жаждет тебя душа моя, стремится к тебе плоть моя, Как земля жаждущая и уставшая, безводная так в святости да увижу тебя, узреть твою мощь и Славу».

Шехина находилось в Израиле в общности народа, ощущавшего и чувствовавшего божественную любовь во всем ее наслаждении, и способна была также ощутить всю ее силу во всех ее частных проявлениях в жизни, по самой сути своей непорочности, во всём богатстве её ярких цветов, потрясающих сердце и душу, без того, чтобы остановить её чистоту слабостью материи и духа. «Во всех твоих путях познай Его». Отрицание, уничтожение чувства божественной любви из души было совершенно невозможным и неестественным для Израиля.

Можно было, однако, заменить святое возвышенное чувство, черпающее из источника жизни и источника истины, на чувство грязное, похожее на него внешне, любовь к чужим богам.

«как изменяет жена своему другу, так изменили Мне вы, (сыны) дома Йисраэйлева».

אפשר להשביר צמאון, גם במים זכים וצלולים, גם במים דלוחים ומעופשים. «היעזוב מצור שדי שלג לבנון, אם ינתשו מים זרים קרים נוזלים» . «אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארות נשברים אשר לא יכילו המים»

Можно утолить жажду или чистой прозрачной водой или также водой грязной, плесневелой. «Оставит ли снег Леванона скалы полей, и разве иссякнут чужие текущие хладные воды?!»

כשיקום נביא או חולם חלום להדיח את העם מאחרי ד’ אלהיו, א»צ להגנהו מאויב מסוכן זה, לא התחכמות ולא פילוסופיא, לא הגיון ולא מחקר, כ»א «כי מנסה ד’ אלהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה’ אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם» , האהבה הרעננה היא תביא עמה את כל מכשיריה לכל עת הדרוש, כמו שאהבת החיים, שבכלל החיים ובאדם, מפתחת את כל דעת וכל כשרון לסול דרך סלולה לפני זרם החיים שיוכל לרוץ ארחו. «אנכי ד’ אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים» .

Если восстанет пророк или сновидец, чтобы оттолкнуть народ от Бога, не следует защищаться от этого опасного врага ни с помощью философии, ни с помощью логики, ни с помощью науки. Но только «ибо испытывает Всевышний бог ваш вас узнать, любите ли вы их Всевышнего Бога вашего всем вашим сердцем и всей вашей душой». Свежая любовь принесет с собой все свои инструменты всегда, когда это потребуется, и это любовь к жизни, жизни вообще и жизни человека в частности, развивающее всякое сознание, всякую способность, проложить путь перед потоком жизни, чтобы он мог течь «Я Всевышний Бог твой, который вывел тебя из земли египетской».

האמת המוחשית, ההגיונית, ההרגשית, וההיסתורית הזאת איננה צריכה כ»א לפנות לפניה את דרכה הטבעי מכל עוצר, מבלי למלא את הצמאון העמוק לאלהים חיים, באלהים אחרים.

Это очевидная, логическая, эмоциональная и историческая истина не нуждается ни в каких доказательствах. Нужно только освободить перед ней ее природный путь от всех преград, не наполняя глубокую жажду живой веры язычеством

החולשה של החיים, שיתנודד האדם כצל, ויהיה אפשר שימצא אדם שיהיה «דומה כמי שאין לו אלוה» , דבר זה אין הטבע הבריא נותן אותו כלל, ע»כ לא ימצא לעולם, בכלל המין האנושי, ולא ימצא ג»כ בכללות איזה קבוץ לאומי קבוע. השלילה והכפירה היא רק שאיפה רפה של בטלנים ואנשים חולים, בעלי מומים בגוף או בנפש, וברב בשניהם יחד, שחפץ החיים והבריאות עצמה מתעבת אותה ובורחת מפניה, כמפני כל מחלה מאוסה, על כן לא תמצא מקלט לה בחיים מסודרים וקבועים של כל אומה ולשון. אבל כדי לפתח את האהבה האלהית בתכלית שלמותה, ולהכניסה כולה באוצר החיים האנושיים, בחיי הצבור והיחיד, בחיי החברה והלאומיות, כדי שתחיה את חיי האהבה במלואם ,בעולם, זאת תוכל עשות רק כנסת ישראל כשתשוב אל טבעה ואל רעננותה, «ואהבת את ה’ אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך

Слабость жизни, когда человек качается, как тень, и может найтись человек, у которого «похоже что нет бога» это нечто противное здоровой природе человека. Поэтому невозможно найти это в мире, в человеческом роде в целом и так же в постоянном национальном коллективе.

Отрицание и богоотступничество это лишь слабость воли бездельников и больных людей, увечных телом и душой, а чаще всего их обоих. Само желание жизни и здоровье отвергает ее, и она бежит от нее, как от всякой презренной болезнью. Поэтому не находит себе убежища в организованной и постоянной жизни любой нации и языка.

Но для того, чтобы развить Божественную любовь в ее полном совершенстве, и внести ее в сокровищницу человеческой жизни, как общественной, так и индивидуальной, социальной и национальной жизни, чтобы она жила жизнью, полной любви в мире — это может сделать только народ Израиля, когда вернется к своей природе и к своей свежести, «И люби Всевышнего Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем достоянием твоим» .

אז תשים נשמה חיה ומאירה ברגש הדת הנרדם, אשר מאז שבטל יצרא דעבודה זרה , נסתלק כח החיים הרענן של יסוד האהבה האלהית מן העולם. כח האהבה האלהית, ככל כח טבעי בלתי מעובד שבנפש האדם, צריך הוא ללמוד של פיתוח וכשרון עבודה. פיתוח האהבה האלהית תלוי ודאי בדרישתה של תורה, בכל מילואה לכל צדדיה, «ואהבת את ה’ אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, . . . כיצד אוהבים את הקדוש ברוך הוא, תלמוד לומר והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך, . . . שמתוך כך אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא ומדבק בדרכיו» , ומתוך כשלון כח המוסרי, שלא היה אפשר לישראל לקבל רוב טובה של החיים הבריאים והטובים, עד בא «יום חבוש ד’ את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא», היה הכרח למעט צביון החיים מיסודו, הפראי הטבעי, לבטל יצרא דעבודה זרה, שאמנם הי’ «כגוריא דנורא בבית קדשי הקדשים»  ;

Тогда вернется живая и светлая душа в застывшее религиозное чувство. Ибо с тех пор, как была уничтожена склонность к язычеству, ушла вместе с ней из мира и свежая сила жизни, основанная на Божественной любви.

Сила Божественной любви, подобно любой другой не обработанной  природной силе в душе человека, требует обучения, развития и способности работать над собой. Развитие этой  Божественной  любви, несомненно, зависит от толкования Торы во всей во всей её полноте и во всех её сторонах, «люби Всевышнего Бога твоего, всем своим сердцем и всей своей душой и всем своим достоянием». «Как любить Всевышнего? Сказано: да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, на твоём сердце. И так ты познаешь Святого Благословен Он и прилепляешься к Его путям».

Из-за падения моральных сил, когда невозможно было Израилю получить большинство благ жизни здоровой и благой, пока не наступит день, когда Всевышний » в день, когда Г-сподь исцелит народ Свой от бедствия и рану его от удара излечит», было необходимо уменьшить красоту жизни в ее основе, дикой и природной, уничтожить наклонность идолопоклонства», которая была, однако, молодому льву в Святая Святых

 

הכח הרענן של האהבה הכללית לאלהות, שעמד על טבעו החזק, ממנו לוקה היסוד לעבודת הקדש, בהעלותו עד מקומו ושרשו ועד תעודתו במציאות החיים הכלליים. אבל מאז אבד כח החיים של האהבה את ערכו הטהור, הרומנתיקה עם כל סעיפיה לא תוכל עוד להחזיק מעמד בטהרתה, «מיום שחרב בית המקדש ניטלה… וניתנה לעוברי עבירה» , ובזה נטו קו שחור אחד על רוב הספרות הרומנטית מולדת זמן המחלה האנושית, שהיא מוכרחת להמשך עד אשר «ישמע בערי יהודא ובחוצות ירושלים… קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה’ כי טוב… כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה» .

Свежая сила общей любви к Божественному, сохранявшая свою природную силу, из нее была взята основа для святого служения, поднимая его до его места, его корня и предназначение в реальности общей жизни.

Но с тех пор, как жизненная сила любви потеряла свою чистоту, романтика во всех ее разновидностяхне способна более хранить свою чистоту. «Со дня, когда был разрушен Храм была забрана…и отдана грешникам».

И тем самым подвели черную черту на большую часть романтической литературы, родившейся в эпоху болезни человечества, которая продолжится, пока не «услышится в городах Иудеи и в окрестностях Иерусалима … голос веселья и голос радости, голос жениха и голос невесты. Голос провозглашающих: благодарите Бога ибо он благ… когда верну изгнанников земли как прежде»

 

לו היתה ההשפעה הדתית של ישראל באה בעולם בזמן שהיתה האומה חיה בטבעה המלא חיים בתוכה פנימה, אז לא קבלה עליה התכונה הדתית של אותן אומות העולם, שרוב עמנו שרוי ביניהם, את אותה הצורה החשכה והעצובה, המצמקת את החיים ומקצרת את הנפש,

Если бы религиозное влияние Израиля пришло бы в мир в то время, когда нация находилась в полноте своей природы, в полноте жизни внутри нее, тогда бы не получила религия тех народов мира, среди которых находится наш народ, ту форму, темную и унылую, зажимающую жизнь и сокращающую душу

ולא השפיעה ממילא פעולה חוזרת ג»כ על תכונת ישראל בעת הגלות והפזור בין העמים,

И не оказала бы, само собой, обратного воздействия также на характер (народа) Израиля во время изгнания и рассеяния среди народов,

ולא גררה אחריה כל אותן המדות הרעות הנגררות מקדרות הנפש ועצבון הרוח,

И не привела бы за собой все те дурные качества, происходящие из затемнения души и уныния духа,

בפרט כשהוא מתעטף בלבוש של קדושה ואלהות,

Особенно, когда это облачается в одежды святости и Божественности

ולא יכלה להסב עליה את כל ההתקוממות הכללית,

И не вызвала бы на себя все это всеобщее восстание

על כללות רגשי הדת וכח האמונה הדתית,

В отношении религиозного чувства вообще и силы религиозной веры,

שהוא ביסודו כח החיים המוסריים לחיי הרוח הבריאים,

Которая есть в своей основе сила нравственной жизни, стремящейся к здоровой духовной жизни,

מצד השפעתו מהאהבה האלהית הרעננה והטהורה,

Со стороны воздействия Божественной любви, свежей и чистой

ולא חזרה פעולה רעה זו ג»כ על ישראל,

И не вернулось бы это дурное воздействие снова на народ Израиля,

מצד החיקוי לאומות העולם.

Со стороны подражания народам мира

אמנם ההשפעה הדתית כלפי אומות העולם החלה בשעה שבישראל כבר בטל יצרא דע»ז,

Однако религиозное воздействие на народы мира началось тогда, когда в народе Израиля  уже устранилась страсть язычества,

«ואהבת את ד’ אלהיך בכל לבבך»‘ שפירשוהו חז»ל «בשני יצריך» ,

«Возлюби Всевышнего Бога твоего всем сердцем твоим», что означает в толковании мудрецов «обоими своими страстями»

לא היה יכול להתקיים במלא מובנו.

Не могло уже быть исполнено в полном его смысле

הבית השני לא היה בנין מלא וקיים,

Второй Храм не был храмом полным и вечным,

«ואכבדה חסר ה»א» , היה חסר שכינה ורוה»ק,

В нем недоставало Шехины и святого духа

האש-של-מעלה לא היתה פועלת פעולתה בפועל,

Огонь свыше не действовал как нужно

לא היתה «רבוצה כארי» ו»מיהוה הוה סיועי לא מסייעא» .

Не «лежал как лев» и «не оказывал помощи»

וכיון שמהיסוד, מקור המחצב, כבר נטל כח החיים המלאים,

И поскольку в основе, в источнике и корне, уже отсутствовала сила полной жизни

«במחשכים הושיבני כמתי עולם» ,

«Во тьме посадил меня, как мертвых, умерших навеки»

לא היתה עת ללדת בנות חדשות,

Это было неподходящее время рождать новых дочерей

ומצד הכח הפנימי של האומה נאמר «רני עקרה לא ילדה רני כנסת ישראל שדומה לאשה עקרה שלא ילדה בנים לגיהינם כותייכו» .

И со стороны внутренней силы нации было сказано: «Пой, бесплодная, не рожавшая», «Пой, народ Израиля, подобный бесплодной женщине, не родившей дочерей для ада, подобных вам»

אמנם מאת ד’ היתה נסיבה שסייע הקב»ה בידי אותם שקפצו לדחוק את הקץ,

Однако от Всевышнего вышла причина, что Всевышний помог тем, кто выскочили чтобы «приблизить конец»

לעשות את כנסת ישראל בעל כרחה ל»תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה» שעליו נאמר «כי רבים חללים הפילה» ,

Превратить народ Израиля против его воли в «ученика, который не достоин учить и учит», о котором сказано «многочисленны жертвы ее»

עד שקבלה הדת הכללית בעמים רבים אותו הצביון, הרועד והחלש, שאיננו יכול להתגבל יפה במרחב החיים הבהירים, ואיננו יכול להכנס כ»א בצורה של נזירות חשוכה, שהיא פחותה בכחה להלך עם החיים מכל מין עבודה זרה.

Пока общая религия многих народов не приобрела тот облик, дрожащий и слабый, который не может хорошо сочетаться с простором светлой жизни, и не может войти, но только в виде темного отшельничества, которая хуже в своей способности идти с жизнью, чем любой вид идолослужения

ועל אלהי אבותיו לא יבין, ועל חמדת נשים ועל כל אלוה לא יבין, כי על כל יתגדל ,

И Бога отцов своих не поймет, и страсть к женщинам и ко всякому богу не поймет, ибо возвысится над всем.

אמנם כשישראל מתרומם לשאוב ממקורו, מקור מים חיים,

Но когда Израиль возвышается чтобы черпать из своего источника, источника живой воды,

למרות כל מצבו החולה הוא מוצא את שמחתו ואשרו, ומרכס את כל מהלך חייו ע»י ההוה מהעבר אל העתיד הרענן והמובטח, «ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה» ,

И несмотря на все его больное положение, он находит свою радость и счастье, и соединяет весь путь его жизни посредством настоящего, из прошлого к будущему свежему и обещанному, «И будете черпать воды в радости из источников спасения»

ותרגומו «ותקבלון אולפן חדת בחדוא מבחירי צדיקיא» .

И перевод «и получите новое учение от избранных праведников»

אבל כשהוא פונה אל אותה הצורה שכללות האמונה הגיעה לה אצל אותם ששאבו בתחלה מבארו, מכלי שני או שלישי, ובשעה שמעינו כבר נרפש ונדלח כמעט מפרסות חזיר מיער, מה יחזו כל שואפי דעת וחיים, — תרדמה ואימה חשכה, אין חיים ואין שמחה, אין הוד ותפארת.

Но когда он обращается к той форме, которую приобрела вера в общем среди тех, кто черпали когда-то из его источника, из второго или третьего сосуда, когда его собственный источник уже почти совсем покрылся грязью и плесенью, от копыт дикого кабана, что узрят все ищущие знания и жизни, — лишь дремоту, страх и тьму, нет жизни, нет радости, нет славы и нет красоты.

 

על כן עליו לשוב למקורו הטבעי,

Поэтому ему следует вернуться к своему природному источнику,

להפריח כל רגשותיו ממקורה של תורה על פי אותה הטבעיות של האהבה האלהית הטבועה בנפשו,

Развить все свои чувства из источника Торы, согласно той природной божественной любви, заключенной в его душе,

ולהיות בטוח, שאותו העז האלהי אשר מלא את נפשותינו מאז עצרנו להיות לעם לד’ אלהים חיים,

И верить, что та Божественная сила, которая наполняет наши души с тех пор, как мы стали народом Всевышнему Богу жизни,

כשנשכיל לפתח את הרגש הקדוש והטהור האלהי שברוחנו פנימה,

Когда мы сумеем раскрыть это святое и чистое Божественное чувство, которое в глубине нашего духа,

כשנשחרר את נשמותינו מהעבדות של הפנטיזם השלילי,

Когда мы освободим наши души от рабства негативного пантеизма

שהוא חוץ לטבע האדם בכלל,

Который вне природы человека в общем,

וחוץ לטבע עמנו עם קדוש בפרט,

И вне природы нашего святого народа в частности,

ונבקש לנו את כל הדרכים המרחיבים בנו, בכללנו ובפרטנו, את היכולת לכח האהבה האלהית החיה והבריאה,

И будем искать все пути, расширяющие в нас, в общем и в частном, нашу способность к силе Божественной любви, живой и здоровой,

שהיא אור העולם, לשוב עלינו,

Которая есть свет мира, вернуться к нам,

אז נמלא עז וכח ד’ יחיינו, לראות חיים בארץ חיים .

Тогда наполнимся мощью и силой, Всевышний даст нам жизнь, видеть жизнь в стране жизни

 

 

הגעגועים לחיים בריאים וטבעיים,

Стремление к здоровой, природной жизни,

שבעצם הנם אחד מהמסיבות הראשיות המביאות את רגשי הקדש בלבו של אדם,

Которая есть одна из первейших причин, привносящих чувства святости в сердце человека,

הם נתהפכו בתקופה האחרונה לכלי קרב,

Превратилась в последнее время в оружие

על מושג הדת והאמונה בכלל.

Против понятия религии и веры вообще.

הדעות השליליות נקבעו בין העמים המושפעים מיסוד תורת ישראל,

Негативные мнения установились среди народов, подверженных влиянию основы Торы Израиля

יחש הקורבה הדתית מצד השורש והגזע הרוחני,

Отношение религиозной близости со стороны общего духовного  корня,

כתבי- הקודש,

И святых писаний

גרם שהתחלואים של רפיון הרוח והשלילה נכנסו ג»כ לגבול ישראל,

Привели к тому, что болезни упадка духа и отрицания пришли также в область Израиля

ע»י הכושלים והנמהרים שבנו,

Посредством оступившихся и поспешных среди нас

שמצאו לנכון להם לחקות את הדעות החולות של האומות שהם מתערבים בהם ;

Решивших подражать больным убеждениям народов, с которыми они смешались.

ההתקוממות גרמה שנאה כבושה לרוח הדת בכלל,

Восстание привело к сокрытой ненависти к духу религии вообще,

והשנאה הולידה מאסה של תורה,

И ненависть породила отвержение Торы

ומתוך ההתרחקות המעשית והלמודית נתערבבו המושגים ביותר.

И из-за отдаления практики и учебы смешались понятия чрезвычайно.

אבל כל הוגה דעות, הרגיל לרדת לעומק כל חזיון שבחיים במתינות,

Однако каждый мыслитель, привыкший опускаться в глубину каждого явления жизни без поспешности,

מכיר הוא שמצב השלילה והכפרנות איננו מצב טבעי,

Знает, что состояние отрицания и атеизма неестественно,

וממילא איננו מצב קבוע לרוח האדם,

И само собой, не постоянно в человеке,

כ»א הוא כמו מעבר,

Но это как переход

למצוא את היסוד החיובי ביותר בהירות ממה שהרגישו עד כה,

Найти позитивную основу более ясным образом, чем ощущали это раньше

«ונגלה כבוד ה’ וראו כל בשר יחדיו, כי פי ד’ דבר» .

«И раскроется слава Всевышнего, и увидят вся плоть вместе, ибо уста Всевышнего изрекли»

 

והנה שינתנו לעולם מושגים דתיים בריאים ורעננים, מלאים אמת ומוסר, וצרופים מקדרות הנפש ועצבון הרוח,

Для того, чтобы мир получил религиозные понятия здоровые и свежие, полные истины и нравственности, очищенные от зачернения души и упадка духа

שמביא עמו כל אותה המכשלה שסבבה עד כה,

Приводящее с собой все то препятствие, которое он привел до сих пор

אי אפשר להיות באופן אחר כי-אם שיבוא הדבר לידי כך,

Невозможно иначе, но только таким образом,

שתחת אשר שאבו העמים את יסודות דתיהם ממקור ישראל,

Что вместо того, что народы черпали основы своей религии из источника Израиля

בשעה שהאומה עצמה כבר היתה מדולדלת,

Когда сам народ был уже ослаблен,

ומצבה הרוחני והחמרי היה אז כבר חולה ומדולדל,

И положение его как духовное так и физическое было уже тогда больным и слабым,

יבאו לשאוב ממנה ביותר בירור בשעה שתהיה שלימה ובריאה.

Прийдут, чтобы черпать от нее в более ясно, когда он будет целен и здоров.

 

והנה בה בעצמה, אע»פ שלפי מצב החולשה והחולי היה נראה לסוקר סקירה חיצונה כמו ענן עצבון פרוש על האופק הדתי שלה,

И в самом нем, несмотря на то, что по состоянию слабости и болезни это выглядело со стороны, как туча уныния, простертое над ее религиозным горизонтом,

לא היה זה באמת כי-אם כעב ענן העובר על פני החמה הברה בשחקים,

На самом деле это было только как легкое облако, проходящее перед ярким солнцем,

והגורם לזה הוא האסון הלאומי,

И причиной этому была национальная трагедия,

אבל יסוד החיים והרעננות מונח הוא ביסודה של דת קדשנו,

Но основа жизни и свежести заложена в основе нашей святой веры,

מפני שיסוד האהבה האלהית, ע»פ מושג האלהות היותר נשגב ומרומם, הוא טבעי לה,

Поскольку основа Божественной любви, в самом высоком и возвышенном смысле  Божественности, естественна для него,

רק המקרים החצונים סבבו להרחיקה מבית חייה.

И лишь внешние обстоятельства привели к тому, чтобы отдалить его от дома жизни его

«כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כד’ אלהינו בכל קראנו אליו» ,

Ибо кто великий народ, к которому Бог близок, как Всевышний, Бог наш, каждый раз когда мы взываем к нему

רק «כי אם עונתיכם היו מבדילים בינכם לבין אלהיכם»

Только «Грехи ваши разделяли между вами и вашим Богом»

ע»כ היא נמצאת במלא עזה אצל צדיקי הדורות בישראל.

Поэтому она находится во всей своей силе у праведников поколений в Израиле

 

אמנם אצל אותם העמים, ששאבו ממקורה דוקא בעת הדלדול והחלי הלאומי הכללי,

Однако у тех народов, которые черпали из ее источника именно во время национальной слабости и болезни в общем,

נשארה חולשת הרוח ואי ההתאמה אל החיים הבריאים למום קבוע ברגש דתם,

Осталась слабость духа и неприспособленность к здоровой жизни постоянным увечьем в их религиозном чувстве

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *